...
Zadzwoń do nas
+ 48 604 917 707
Odwiedź nas
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 33/14
Wyślij e-mail
biuro@cuj-translation.pl
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 9.00 – 17.00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Usług Językowych TRANSLATION Agnieszka Orłowska-Buksztel, z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Piłsudskiego 33/14.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wykonania tłumaczenia oraz wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika
z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata, tj. przez okres wynikający z właściwych przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia i archiwizowania  repertorium tłumacza przysięgłego (art. 22 w/w ustawy).

Podanie danych adresowych i adresu e-mail lub nr telefonu kontaktowego jest dobrowolne, ale niezbędne do Pana/Pani identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia.

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pana/Pani, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Kopie tych dokumentów oraz tłumaczeń mogą być przechowywane przez okres trzech lat w formie papierowej lub elektronicznej, tj. okres odpowiedzialności zawodowej tłumacza. Podstawą prawną tego przechowywania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

W niektórych przypadkach mamy prawo przekazywać Pana/Pani dane jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi.  Dane będziemy przekazywać wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie lub innym odbiorcom danych, np. kurierom i przedsiębiorstwom świadczącym usługi pocztowe, jeżeli zażyczy Pan/Pani sobie przesłania oryginałów tłumaczeń firmą kurierską lub za pośrednictwem przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe.

W przypadku, gdy życzy Pan/Pani sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pana/Panią taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do dotyczących Pana/Pani danych,
  • dostarczenia Panu/Pani kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych Pana/Pani danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.